ஆதரிக்கப்படும் மொழிகள்

மொழி உள்ளீட்டு முறை ஒலிபெயர்ப்பு விர்ச்சுவல் விசைப்பலகை கையெழுத்து
அம்ஹரிக் ஒலிபெயர்ப்பு எத்தியோபிக் விசைப்பலகை
அர்மேனியன் கிழக்கு அர்மேனியன் விசைப்பலகை
வடக்கு அர்மேனியன் விசைப்பலகை
அரபிக் ஒலிபெயர்ப்பு அரபிக் விசைப்பலகை
அல்பேனியன் அல்பேனியன் விசைப்பலகை கையெழுத்து
ஆஃப்ரிக்கான்ஸ் கையெழுத்து
ஆங்கிலம் ஆங்கில விசைப்பலகை
ஆங்கில டிவாரக் விசைப்பலகை
கையெழுத்து
இத்தாலியன் லத்தீன் IME இத்தாலிய விசைப்பலகை கையெழுத்து
இத்திஷ் இத்திஷ் விசைப்பலகை
இந்தி ஒலிபெயர்ப்பு இந்தி விசைப்பலகை
தேவநாகரி ஒலிப்புமுறை விசைப்பலகை
கையெழுத்து
இந்தோனேஷியன் கையெழுத்து
உக்ரனியன் ஒலிபெயர்ப்பு உக்ரனியன் விசைப்பலகை 101 கையெழுத்து
உருது ஒலிபெயர்ப்பு உருது விசைப்பலகை
உஸ்பெக் உஸ்பெக் லத்தீன் விசைப்பலகை
உஸ்பெக் சிரில்லிக் ஒலிப்புமுறை விசைப்பலகை
உஸ்பெக் சிரில்லிக் தட்டச்சுப்பொறி விசைப்பலகை
எஸ்தோனியன் எஸ்தோனியன் விசைப்பலகை கையெழுத்து
ஐரிஷ் கையெழுத்து
ஐஸ்லாண்டிக் ஐஸ்லாண்டிக் விசைப்பலகை கையெழுத்து
ஒரியா ஒலிபெயர்ப்பு ஒரியா இன்ஸ்கிரிப்ட் விசைப்பலகை
ஒரியா ஒலிப்புமுறை விசைப்பலகை
ஃபிரெஞ்சு லத்தீன் IME ஃபிரெஞ்சு விசைப்பலகை கையெழுத்து
ஃபிலிபினோ கையெழுத்து
ஃபின்னிஷ் ஃபின்னிஷ் விசைப்பலகை கையெழுத்து
கன்னடம் ஒலிபெயர்ப்பு கன்னட இன்ஸ்கிரிப்ட் விசைப்பலகை
கன்னட ஒலிப்புமுறை
கஸக் கஸக் விசைப்பலகை
காலிசியன் காலிசியன் விசைப்பலகை கையெழுத்து
கிமேர் கிமேர் விசைப்பலகை
கிர்கிஸ் கிர்கிஸ் விசைப்பலகை
கிரேக்கம் ஒலிபெயர்ப்பு கிரேக்க விசைப்பலகை கையெழுத்து
குரோஷியன் குரோஷியன் விசைப்பலகை கையெழுத்து
குஜராத்தி ஒலிபெயர்ப்பு குஜராத்தி இன்ஸ்கிரிப்ட் விசைப்பலகை
குஜராத்தி ஒலிப்புமுறை
கேட்டலன் கேட்டலன் விசைப்பலகை கையெழுத்து
கொரியன் கொரியன் விசைப்பலகை கையெழுத்து
சமஸ்கிருதம் ஒலிபெயர்ப்பு சமஸ்கிருத ஒலிப்புமுறை விசைப்பலகை
சிங்களம் ஒலிபெயர்ப்பு சிங்கள விசைப்பலகை
சீனம் (எளிதாக்கப்பட்டது) பின்யின் IME
வூபி IME
கையெழுத்து
சீனம் (பாரம்பரியமானது) பின்யின் IME
ஜூயின் IME
கான்ஜி IME
கான்டோனீஸ் IME
கையெழுத்து
செக் செக் விசைப்பலகை
செக் க்வெர்ட்ஸ் விசைப்பலகை
கையெழுத்து
செர்பியன் ஒலிபெயர்ப்பு செர்பியன் சிரில்லிக் விசைப்பலகை
செர்பியன் லத்தீன்
கையெழுத்து
செரோகி செரோகி விசைப்பலகை
செரோகி ஒலிப்புமுறை விசைப்பலகை
டச்சு லத்தீன் IME டச்சு விசைப்பலகை கையெழுத்து
டர்கிஷ் டர்கிஷ் விசைப்பலகை F
டர்கிஷ் விசைப்பலகை Q
கையெழுத்து
டாடர் டாடர் விசைப்பலகை
டிக்ரின்யா ஒலிபெயர்ப்பு எத்தியோபிக் விசைப்பலகை
டிஸோங்ஹா டிஸோங்ஹா விசைப்பலகை
டேரி பெர்சியன் பெர்சியன் விசைப்பலகை
டேரி விசைப்பலகை
டேனிஷ் டேனிஷ் விசைப்பலகை கையெழுத்து
தமிழ் ஒலிபெயர்ப்பு தமிழ் இன்ஸ்கிரிப்ட் விசைப்பலகை
தமிழ் ஒலிப்புமுறை விசைப்பலகை
தாய் தாய் விசைப்பலகை கையெழுத்து
தெலுங்கு ஒலிபெயர்ப்பு தெலுங்கு இன்ஸ்கிரிப்ட் விசைப்பலகை
தெலுங்கு ஒலிப்புமுறை விசைப்பலகை
நார்வேஜியன் நார்வேஜியன் விசைப்பலகை கையெழுத்து
நேபாளி ஒலிபெயர்ப்பு தேவநாகரி ஒலிப்புமுறை விசைப்பலகை
பஞ்சாபி ஒலிபெயர்ப்பு குர்முகி இன்ஸ்கிரிப்ட் விசைப்பலகை
குர்முகி ஒலிப்புமுறை விசைப்பலகை
பர்மிஸ் மியான்மர் விசைப்பலகை
பல்கேரியன் ஒலிபெயர்ப்பு பல்கேரியன் விசைப்பலகை
பல்கேரியன் ஒலிப்புமுறை விசைப்பலகை
கையெழுத்து
பாரசீகம் ஒலிபெயர்ப்பு பெர்சியன் விசைப்பலகை
டேரி விசைப்பலகை
பாஷ்டோ பாஷ்டோ விசைப்பலகை
பாஸ்க்யூ பாஸ்க்யூ விசைப்பலகை கையெழுத்து
பெங்காலி ஒலிபெயர்ப்பு பெங்காலி இன்ஸ்கிரிப்ட் விசைப்பலகை
பெங்காலி ஒலிப்புமுறை விசைப்பலகை
பெலாரஷ்யன் ஒலிபெயர்ப்பு பெலாரஷ்யன் விசைப்பலகை கையெழுத்து
பொலிஷ் பொலிஷ் விசைப்பலகை கையெழுத்து
போர்ச்சுகீஸ் (பிரேசில்) லத்தீன் IME பிரேசிலியன் போர்ச்சுகீஸ் விசைப்பலகை கையெழுத்து
போர்ச்சுகீஸ் (போர்ச்சுகல்) லத்தீன் IME போர்ச்சுகீஸ் விசைப்பலகை கையெழுத்து
போஸ்னியன் போஸ்னியன் விசைப்பலகை
மங்கோலியன் மங்கோலியன் சிரில்லிக் விசைப்பலகை
மராத்தி ஒலிபெயர்ப்பு தேவநாகரி ஒலிப்புமுறை விசைப்பலகை
மலாய் கையெழுத்து
மலையாளம் ஒலிபெயர்ப்பு மலையாள இன்ஸ்கிரிப்ட் விசைப்பலகை
மலையாள ஒலிப்புமுறை விசைப்பலகை
மால்டீஸ் மால்டீஸ் விசைப்பலகை
மாஸிடோனியன் மாஸிடோனியன் விசைப்பலகை கையெழுத்து
ரஷ்யன் ஒலிபெயர்ப்பு ரஷ்யன் விசைப்பலகை கையெழுத்து
ரொமானி ரொமானி விசைப்பலகை
ரோமேனியன் ரொமேனியன் விசைப்பலகை
ரொமேனியன் விசைப்பலகை வ.13392 முதன்மை
ரொமேனியன் விசைப்பலகை வ.13392 இரண்டாம் நிலை
கையெழுத்து
லத்தீன் கையெழுத்து
லத்வியன் லத்வியன் விசைப்பலகை கையெழுத்து
லாவோ லாவோ விசைப்பலகை
லிதுவேனியன் லிதுவேனியன் விசைப்பலகை கையெழுத்து
வியட்னாமீஸ் IME வியட்னாமீஸ் விசைப்பலகை டெலெக்ஸ்
வியட்னாமீஸ் விசைப்பலகை Tcvn
வியட்னாமீஸ் விசைப்பலகை Viqr
கையெழுத்து
வீகூர் வீகூர் விசைப்பலகை
வெல்ஷ் கையெழுத்து
ஜாப்பனீஸ் IME கையெழுத்து
ஜார்ஜியன் ஜார்ஜியன் க்வெர்டி விசைப்பலகை
ஜார்ஜியன் தட்டச்சுப்பொறி விசைப்பலகை
ஜெர்மன் லத்தீன் IME ஜெர்மன் விசைப்பலகை கையெழுத்து
ஸ்பானிஷ் லத்தீன் IME ஸ்பானிஷ் விசைப்பலகை கையெழுத்து
ஸ்லோவாக் ஸ்லோவாக் விசைப்பலகை
ஸ்லோவாக் க்வெர்டி விசைப்பலகை
கையெழுத்து
ஸ்லோவேனியன் ஸ்லோவேனியன் விசைப்பலகை கையெழுத்து
ஸ்வாஹிலி ஸ்வாஹிலி விசைப்பலகை கையெழுத்து
ஸ்வீடிஷ் ஸ்வீடிஷ் விசைப்பலகை கையெழுத்து
ஹங்கேரியன் ஹங்கேரியன் விசைப்பலகை 101 கையெழுத்து
ஹீப்ரு ஒலிபெயர்ப்பு ஹீப்ரு விசைப்பலகை
ஹெய்தியன் கையெழுத்து