સમર્થિત ભાષાઓ

ભાષા ઇનપુટ પદ્ધતિ લિવ્યંતરણ વર્ચ્યુઅલ કીબોર્ડ હસ્તલેખન
અરેબિક લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ અરેબિક
અલ્બેનિયન કીબોર્ડ અલ્બેનિયન હસ્તલેખન
આઇરિશ હસ્તલેખન
આઇસલેન્ડિક કીબોર્ડ આઇસલેન્ડિક હસ્તલેખન
આફ્રિકન્સ હસ્તલેખન
આર્મેનિયન કીબોર્ડ આર્મેનિયન પૂર્વી
કીબોર્ડ આર્મેનિયન પશ્ચિમી
ઇગુર કીબોર્ડ ઇગુર
ઇટાલિયન લેટિન IME કીબોર્ડ ઇટાલિયન હસ્તલેખન
ઇન્ડોનેશિયન હસ્તલેખન
ઉઝ્બેક કીબોર્ડ ઉઝ્બેક લેટિન
કીબોર્ડ ઉઝ્બેક સિરિલિક ધ્વન્યાત્મક
કીબોર્ડ ઉઝ્બેક સિરિલિક ટાઇપરાઇટર
ઉડિયા લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ ઉડિયા ઇન્સ્ક્રિપ્ટ
કીબોર્ડ ઉડિયા ધ્વન્યાત્મક
ઉર્દુ લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ ઉર્દુ
એમ્હારિક લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ ઇથિયોપિક
એસ્ટોનિયન કીબોર્ડ એસ્ટોનિયન હસ્તલેખન
કઝાખ કીબોર્ડ કઝાખ
કતલાન કીબોર્ડ કતલાન હસ્તલેખન
કન્નડ લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ કન્નડા ઇન્સ્ક્રિપ્ટ
કીબોર્ડ કન્નડા ધ્વન્યાત્મક
કિરગિઝ કીબોર્ડ કિરગિઝ
કોરિયન કીબોર્ડ કોરિયન હસ્તલેખન
ક્રોએશિયન કીબોર્ડ ક્રોએશિયન હસ્તલેખન
ખમેર કીબોર્ડ ખ્મેર
ગુજરાતી લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ ગુજરાતી ઇન્સ્ક્રિપ્ટ
કીબોર્ડ ગુજરાતી ધ્વન્યાત્મક
ગુજરાતી કીબોર્ડ અંગ્રેજી
કીબોર્ડ અંગ્રેજી ડ્વાર્ક
હસ્તલેખન
ગેલિશિયન કીબોર્ડ ગેલિશિયન હસ્તલેખન
ગ્રીક લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ ગ્રીક હસ્તલેખન
ચાઇનીઝ (પરંપરાગત) પિનયિન IME
ઝુયિન IME
કેન્ગ્જી IME
કેન્ટોનીઝ IME
હસ્તલેખન
ચાઇનીઝ (સરળ બનાવેલ) પિનયિન IME
Wubi IME
હસ્તલેખન
ચેક કીબોર્ડ ચેક
કીબોર્ડ ચેક ક્વાર્ટ્ઝ
હસ્તલેખન
જર્મન લેટિન IME કીબોર્ડ જર્મન હસ્તલેખન
જાપાનીઝ IME હસ્તલેખન
જ્યોર્જિઅન કીબોર્ડ જ્યોર્જિઅન Qwerty
કીબોર્ડ જ્યોર્જિઅન ટાઇપરાઇટર
ટર્કીશ કીબોર્ડ ટર્કીશ F
કીબોર્ડ ટર્કીશ Q
હસ્તલેખન
ટાઇગ્રિનિયા લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ ઇથિયોપિક
ડચ લેટિન IME કીબોર્ડ ડચ હસ્તલેખન
ડારી પર્શિયન કીબોર્ડ પર્શિયન
કીબોર્ડ ડારી
ડીઝંગખા કીબોર્ડ ડીઝંગખા
ડેનિશ કીબોર્ડ ડેનિશ હસ્તલેખન
તમિલ લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ તમિલ ઇન્સ્ક્રિપ્ટ
કીબોર્ડ તમિલ ધ્વન્યાત્મક
તાતાર કીબોર્ડ તાતાર
તેલુગુ લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ તેલુગુ ઇન્સ્ક્રિપ્ટ
કીબોર્ડ તેલુગુ ધ્વન્યાત્મક
થાઇ કીબોર્ડ થાઈ હસ્તલેખન
નેપાળી લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ દેવનાગરી ધ્વન્યાત્મક
નોર્વેજીયન કીબોર્ડ નોર્વેજીયન હસ્તલેખન
પંજાબી લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ ગુરમુખી ઇન્સ્ક્રિપ્ટ
કીબોર્ડ ગુરમુખી ધ્વન્યાત્મક
પર્શિયન લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ પર્શિયન
કીબોર્ડ ડારી
પશ્તો કીબોર્ડ પશ્તો
પોર્ટુગીઝ (પોર્ટુગલ) લેટિન IME કીબોર્ડ પોર્ટુગીઝ હસ્તલેખન
પોર્ટુગીઝ (બ્રાઝિલ) લેટિન IME કીબોર્ડ બ્રાઝિલિયન પોર્ટુગીઝ હસ્તલેખન
પોલીશ કીબોર્ડ પોલીશ હસ્તલેખન
ફિનિશ કીબોર્ડ ફિનિશ હસ્તલેખન
ફિલિપિનો હસ્તલેખન
ફ્રેન્ચ લેટિન IME કીબોર્ડ ફ્રેન્ચ હસ્તલેખન
બંગાળી લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ બંગાળી ઇન્સ્ક્રિપ્ટ
કીબોર્ડ બંગાળી ધ્વન્યાત્મક
બર્મીઝ કીબોર્ડ મ્યાનમાર
બલ્ગેરિયન લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ બલ્ગેરિયન
કીબોર્ડ બલ્ગેરિયન ધ્વન્યાત્મક
હસ્તલેખન
બાસ્ક કીબોર્ડ બાસ્ક હસ્તલેખન
બેલારુસિયન લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ બેલારુશિયન હસ્તલેખન
બોસ્નિયન કીબોર્ડ બોસ્નિયન
મરાઠી લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ દેવનાગરી ધ્વન્યાત્મક
મલય હસ્તલેખન
મલયાલમ લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ મલયાલમ ઇન્સ્ક્રિપ્ટ
કીબોર્ડ મલયાલમ ધ્વન્યાત્મક
માલ્ટિઝ કીબોર્ડ માલ્ટિઝ
મેસેડોનિયન કીબોર્ડ મેસેડોનિયન હસ્તલેખન
મોંગોલિયન કીબોર્ડ મંગોલિયન સિરિલિક
યીદ્દીશ કીબોર્ડ યીદ્દીશ
યુક્રેનિયન લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ યુક્રેનિયન 101 હસ્તલેખન
રશિઅન લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ રશિયન હસ્તલેખન
રોમાનિયન કીબોર્ડ રોમાનિયન
કીબોર્ડ રોમાનિયન Sr13392 પ્રાથમિક
કીબોર્ડ રોમાનિયન Sr13392 દ્વિતીય
હસ્તલેખન
રોમાની કીબોર્ડ રોમાની
લાઓ કીબોર્ડ લાઓ
લિથુનિયન કીબોર્ડ લિથુનિયન હસ્તલેખન
લેટવિયન કીબોર્ડ લેટવિયન હસ્તલેખન
લેટિન હસ્તલેખન
વિયેતનામીસ IME કીબોર્ડ વિયેતનામીસ ટેલેક્સ
કીબોર્ડ વિયેતનામીસ Tcvn
કીબોર્ડ વિયેતનામીસ Viqr
હસ્તલેખન
વેલ્શ હસ્તલેખન
શેરોકી કીબોર્ડ શેરોકી
કીબોર્ડ શેરોકી ધ્વન્યાત્મક
સંસ્કૃત લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ સંસ્કૃત ધ્વન્યાત્મક
સર્બિયન લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ સર્બિયન સિરિલિક
કીબોર્ડ સર્બિયન લેટિન
હસ્તલેખન
સિન્હાલા લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ સિંહાલા
સ્પેનિશ લેટિન IME કીબોર્ડ સ્પેનિશ હસ્તલેખન
સ્લોવૅક કીબોર્ડ સ્લોવૅક
કીબોર્ડ સ્લોવૅક ક્વેર્ટી
હસ્તલેખન
સ્લોવેનિયન કીબોર્ડ સ્લોવેનિયન હસ્તલેખન
સ્વાહિલી કીબોર્ડ સ્વાહિલી હસ્તલેખન
સ્વીડિશ કીબોર્ડ સ્વીડિશ હસ્તલેખન
હંગેરિયન કીબોર્ડ હંગેરિયન 101 હસ્તલેખન
હિન્દી લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ હિન્દી
કીબોર્ડ દેવનાગરી ધ્વન્યાત્મક
હસ્તલેખન
હિબ્રુ લિવ્યંતરણ કીબોર્ડ હીબ્રુ
હૈતીયન હસ્તલેખન