સામગ્રી એટ્રિબ્યુશન

Google ઇનપુટ સાધનો નીચેના ડેટાનો ઉપયોગ કરે છે.

ચાઇનીઝ માટે Wubi IME

Wangma Wubi (五笔字型) ની લાઇસેંસ પ્રાપ્ત સામગ્રી Beijing Wangma Innovation Network Technology Co., Ltd. (北京王码创新网络技术有限公司) તરફથી. +86 (10) 8256-3185 ના નંબર દ્વારા અથવા www.wangma.com.cn દ્વારા Wangma કંપનીનો સંપર્ક કરો.

ચાઇનીઝ માટે કેન્ટોનીસ IME

Chrome OS માટે કોરિયન IME