ഇനി പറയുന്നവയുള്ള പേജുകൾ കണ്ടെത്തുക...
 
തിരയൽ ബോക്സിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്.
പ്രധാന പദങ്ങൾ ടൈപ്പുചെയ്യുക: ത്രിവർണ്ണ റാറ്റ് ടെരിയർ
ഉദ്ധരണികളിൽ കൃത്യമായ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക: "അൾസേഷ്യൻ"
നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പദങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ OR ടൈപ്പുചെയ്യുക: മിനിയേച്ചർ OR സ്റ്റാൻഡേർഡ്
നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ന്യൂന ചിഹ്നം ഇടുക: -മൂഷികവർഗം, -"കുഞ്ഞൻ നായകൾ"
മുതൽ
അക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ 2 വിരാമം ഇട്ട് അളവിന്റെ യൂണിറ്റ് ചേർക്കുക: 10..35 lb, $300..$500, 2010..2011
തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഇതുപ്രകാരം സംക്ഷേപിക്കുക...
നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാഷയിലുള്ള പേജുകൾ കണ്ടെത്തുക.
ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പ്രദേശത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പേജുകൾ കണ്ടെത്തുക.
നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അപ്ഡേറ്റുചെയ്ത പേജുകൾ കണ്ടെത്തുക.
ഒരു സൈറ്റ് തിരയുക ( wikipedia.org പോലുള്ളത് ) അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ .edu, .org അല്ലെങ്കിൽ .gov പോലുള്ള ഒരു ഡൊമെയ്നിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തുക
മുഴുവൻ പേജിൽ, പേജ് ശീർഷകത്തിൽ, വെബ് വിലാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരയുന്ന പേജിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകളിൽ പദങ്ങൾക്കായി തിരയുക.
ലൈംഗികത സ്പഷ്ടമാക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യണമോയെന്ന് SafeSearch പറയുക.
നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ പേജുകൾ കണ്ടെത്തുക.
നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന പേജുകൾ കണ്ടെത്തുക.
നിങ്ങള്ക്ക് ഇതിനും കഴിയും...
ഒരു URL-ന് സമാനമായ പേജുകൾ കണ്ടെത്തുക
നിങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച പേജുകൾ തിരയുക
തിരയൽ ബോക്സിലെ ഓപ്പറേറ്റർമാരെ ഉപയോഗിക്കുക
നിങ്ങളുടെ തിരയൽ ക്രമീകരണം ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുക