படங்களைக் கண்டறிய...
 
தேடல் பெட்டியில் இதைச் செய்யவும்.
முக்கிய வார்த்தைகளைத் தட்டச்சு செய்க: குளிர்கால உறைபனி
மேற்கோள்களில் துல்லியமான சொற்களை இடவும்: "பொன்னியின் செல்வன்"
நீங்கள் விரும்பும் எல்லா சொற்களுக்கும் இடையே OR ஐத் தட்டச்சு செய்க: மரம் OR விதை OR புல்
நீங்கள் விரும்பாத சொற்களின் முன்பு கழித்தல் குறியீட்டை இடவும்: -ஜென்னல்
உங்கள் முடிவுகளை இதன்மூலம் சரிப்படுத்தவும்...
உங்களுக்குத் தேவைப்படும் அளவில் படங்களைக் கண்டறிக.
படங்களின் வடிவத்தைக் குறிப்பிடுக.
உங்களுக்கு விருப்பமான வண்ணங்களில் படங்களைக் கண்டறிக.
நீங்கள் கண்டறியும் படங்களின் வகையை வரம்பிடுக.
குறிப்பிட்ட பகுதியில் வெளியிட்ட படங்களைக் கண்டறிக.
ஒரு தளத்தைத் தேடுக ( sfmoma.org போன்று) அல்லது .edu, .org அல்லது .gov போன்ற களத்திற்கு உங்கள் முடிவுகளை வரம்பிடுக
வெளிப்படையான பாலியல் உள்ளடக்கத்தை வடிகட்டலாமா என்பதை பாதுகாப்பான தேடல் இல் கூறவும்.
விரும்பும் வடிவமைப்பில் படங்களைக் கண்டறிக.
இலவசமாக பயன்படுத்தக்கூடிய படங்களைக் கண்டறிக.
நீங்கள் செய்யக் கூடியவை...
URLலில் உள்ளதைப் போன்ற பக்கங்களைக் கண்டறிக
நீங்கள் பார்வையிட்ட பக்கங்களைத் தேடுக
தேடல் பெட்டியில் ஆபரேட்டர்களைப் பயன்படுத்துக
தேடல் அமைப்புகளைப் பிரத்தியேகமாக்குக
Google ஆப்ஸ்
முதன்மை மெனு