തിരയൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കൽ

പഴയ തിരയലുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തിരയൽ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താനാകുന്ന രീതി നിയന്ത്രിക്കുക

സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്ത തിരയൽ പ്രവർത്തനം ഓണാണ്

കൂടുതൽ പ്രസക്തമായ ഫലങ്ങളും ശുപാർശകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ Google-നെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഈ ബ്രൗസറിലെ google.co.in എന്നതിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയ തിരയലുകൾ സംഭരിക്കും.

നുറുങ്ങ്: നിങ്ങൾ Google അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവ നിയന്ത്രിക്കാനും പഴയ തിരയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കഴിയും.