തിരയൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കൽ

പഴയ തിരയലുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തിരയൽ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താനാകുന്ന രീതി നിയന്ത്രിക്കുക

നിങ്ങളുടെ കുക്കികൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പേജ് പുതുക്കിക്കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസറിന്റെ കുക്കി ക്രമീകരണം പരിശോധിക്കുക.
സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്ത തിരയൽ പ്രവർത്തനം ഓണാണ്

കൂടുതൽ പ്രസക്തമായ ഫലങ്ങളും ശുപാർശകളും നൽകാൻ Google-നെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഈ ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് google.co.in എന്നതിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയ തിരയലുകൾ ഉപയോഗിക്കും.

നുറുങ്ങ്: നിങ്ങൾ Google അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവ നിയന്ത്രിക്കാനും പഴയ തിരയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കഴിയും.