ಹುಡುಕಾಟ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡುವಿಕೆ

ಹಿಂದಿನ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟ ಅನುಭವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ

ಸೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಹುಡುಕಾಟ ಆನ್ ಆಗಿದೆ

ಈ ಬ್ರೌಸರಿನಿಂದ google.co.in ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟಗಳನ್ನು Google ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಸಲಹೆ: ನಿಮ್ಮ Google ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಉಳಿಸಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಹುಡುಕಾಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು